Organy i ich kompetencje

BIP
Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób: prezesa, wiceprezesa zarządu (jeśli zostanie powołany) i członków zarządu. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez Radę Nadzorczą. Członkowie zarządu, w tym prezes zarządu, powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Uprawniony jest do podejmowania wszelkich decyzji wymaganych dla prawidłowej działalności gospodarczej spółki, niezastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie: prezesa i członka zarządu, dwóch członków zarządu, prezesa zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli skład zarządu jest jednoosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki uprawniony jest prezes zarządu albo członek zarządu.

W skład Zarządu Spółki wchodzą:

  • Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 
  • Krzysztof Zgorzelski - Członek Zarządu - Dyrektor Finansowy
  • Artur Kowalczyk - Członek Zarządu - Dyrektor ds. Techniczno-Ekploatacyjnych
 
Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu Członków, w tym Przewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:

- Agencja Rozwoju Przemysłu SA jest uprawniona osobiście do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej, z których jeden zostanie wskazany przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Nadzorczej; powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej przez Agencję Rozwoju Przemysłu następuje poprzez pisemne zawiadomienie doręczone spółce,

- dwóch Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników, w tym przedstawiciela pracowników.

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na kadencję trwającą trzy lata obrotowe, ustalaną odrębnie dla każdego z nich. Rada Nadzorcza spółki wykonuje czynności nadzorcze, sprawując stały nadzór nad działalnością spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

  • Jarosław Kossowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Edward Ośko - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Jarosław Sromała - Członek Rady Nadzorczej
  • Grzegorz Szymański – Członek Rady Nadzorczej

Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd. Obraduje ono jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zarząd zwołuje z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo wspólnika czy wspólników reprezentujących co najmniej 5% kapitału zakładowego. Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników bezwzględną większością głosów oddanych, z wyjątkiem uchwał w stosunku do których kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze wymagania. 

 

Autor Informacji: Agnieszka Trela
Redaktor Informacji w BIP: Agnieszka Trela
Utworzenie Informacji: 04.08.2016 r.
Udostępnienie Informacji w BIP:  04.08.2016 r.